ALGEMENE VOORWAARDEN van Coöperatie ZZP Fabriek Maastricht U.A.

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Cooperatie ZZP Fabriek Maastricht u.a., ingeschreven bij de KvK onder nummer 59676663 (hierna te noemen ZZP Fabriek) en een wederpartij, voor zover partijen niet uitdrukkelijk (schriftelijk) anders zijn overeengekomen.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
4. Een wijziging in dan wel aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door zowel ZZP Fabriek als de wederpartij (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

2. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van ZZP Fabriek zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. ZZP Fabriek kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een samengestelde aanbieding verplicht ZZP Fabriek niet tot het verrichten van een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.Betaling
1. De contributie dient de wederpartij jaarlijks bij vooruitbetaling aan ZZP Fabriek op basis van facturering te voldoen.
2. Indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, is de wederpartij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente aan ZZP Fabriek verschuldigd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00.

5. Duur en opzegging aansluitingsovereenkomst
1. De aansluitingsovereenkomst tussen ZZP Fabriek en een wederpartij wordt aangegaan voor de duur van één jaar, waarna deze telkens stilzwijgend met één jaar wordt verlengd.
2. ZZP Fabriek en de wederpartij zijn bevoegd de aansluitingsovereenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de (verlengde) aansluitingsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
3. ZZP Fabriek is daarnaast gerechtigd de(aansluitings) overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel haar uit de (aansluitings)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien de wederpartij, ondanks rappel, in gebreke blijft met tijdige en volledige betaling van de verschuldigde contributie c.q. in gebreke blijft met tijdige en volledige nakoming van andere uit de (aansluitings)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4. Voorts is ZZP Fabriek gerechtigd de (aansluitings)overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien er sprake is van liquidatie van de wederpartij, aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, de schuldsanering natuurlijke personen op de wederpartij van toepassing is verklaard, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel indien de wederpartij haar bedrijf verkoopt.
5. Indien de aansluitingsovereenkomst door de wederpartij dan wel ZZP Fabriek wordt opgezegd, komen de aan de aansluitingsovereenkomst verbonden collectieve voordelen te vervallen vanaf de beëindigingsdatum van de aansluitingsovereenkomst.
6. Indien ZZP Fabriek overgaat tot opzegging of opschorting, dan is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7. Indien ZZP Fabriek overgaat tot opzegging van de (aansluitings)overeenkomst, dan zijn de vorderingen van ZZP Fabriek op de wederpartij onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
8. Indien de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is, is de wederpartij verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan ZZP Fabriek te vergoeden.

6. Dienstverlening
1. ZZP Fabriek zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te voeren en staat niet in voor het bereiken van het door de wederpartij beoogde resultaat.
2. De wederpartij is gehouden ZZP Fabriek alle gegevens en informatie te verstrekken die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
3. De verschuldigde bedragen voor door ZZP Fabriek georganiseerde informatieavonden, workshops, lezingen, thema‐avonden etc. dienen bij aanmelding via i‐deal dan wel op een andere door ZZP Fabriek aan te wijzen wijze aan ZZP Fabriek te worden voldaan.
4. De wederpartij heeft geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de door eiseres georganiseerde informatieavonden, workshops, lezingen, thema‐avonden etc. indien de wederpartij zich afmeldt dan wel zonder afmelding niet verschijnt.
5. Enkel in geval van afmelding door de wederpartij, zal ZZP Fabriek de aanmelding indien en voor zover dit naar het oordeel van ZZP Fabriek mogelijk is in overleg met de wederpartij naar een andere datum verschuiven.

7. Levering van zaken
1. De overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij ZZP Fabriek schriftelijk in gebreke te stellen.
2. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ZZP Fabriek gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
3. ZZP Fabriek is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar ter beschikking zijn gesteld.
5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken door ZZP Fabriek aan de wederpartij worden geleverd.
6. Zichtbare gebreken aan geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan ZZP Fabriek te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ZZP fabriek vervalt. Niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na ontdekking hiervan schriftelijk en gespecificeerd aan ZZP Fabriek te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ZZP Fabriek vervalt.
7. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal ZZP Fabriek te harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijke geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
8. De wederpartij dient ZZP Fabriek in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door ZZP Fabriek gemaakte kosten integraal voor rekening van de wederpartij.

8. Overmacht
1. ZZP Fabriek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk gehinderd wordt door overmacht.
2. ZZP Fabriek kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen,hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

9. Aansprakelijkheid
1. Indien ZZP Fabriek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. ZZP Fabriek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ZZP Fabriek is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
3. Indien ZZP Fabriek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ZZP Fabriek beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. ZZP Fabriek is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door producten die de wederpartij via ZZP Fabriek bij derden afneemt.
5. ZZP Fabriek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZZP Fabriek of haar leidinggevende ondergeschikten.

10. Intellectuele eigendom
1. ZZP Fabriek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele wet‐ en regelgeving.
2. Het is de wederpartij verboden de door ZZP Fabriek aan haar beschikking gestelde bescheiden, materialen, producten en promotiemateriaal voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven, tenzij ZZP Fabriek hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

11. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen ZZP Fabriek en een wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Onverminderd het recht van ZZP Fabriek een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de ZZP Fabriek, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Download als PDF: Alg.Voorwaarden Cooperatie ZZP Fabriek Maastricht u.a.